Договір публічної оферти

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом № 10 від 25.05.2016 року

Договір публічної оферти (приєднання) про надання юридичних послуг та правової допомоги

Адвокатське об’єднання «Бачинський, Коломієць та партнери», код ЄДРПОУ 40225473, в особі Голови Об’єднання Бачинського Тараса Володимировича, що діє на підставі Статуту (надалі іменується «Виконавець» або «Адвокатське об’єднання»), керуючись ст. 634, ст. 641, ст. 644 Цивільного Кодексу України, робить публічну пропозицію клієнтам Адвокатського  об’єднання (надалі – «Публічна оферта»), які бажають отримати юридичні послуги, укласти Договір про надання послуг (надалі – «Договір»).

Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Клієнтом у порядку, визначеному в цьому Договорі. Внаслідок прийняття (акцепту) Клієнтом цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.

Надалі за текстом цього Договору Адвокатське об’єднання та Клієнт  окремо іменуються «Сторона», а спільно – «Сторони».

 1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
  • Клієнт – фізична або юридична особа, яка замовляє або має намір замовити юридичні послуги у Виконавця.
  • Юридичні послуги (правова допомога), надалі по тексту – «Юридичні послуги» – послуги з надання юридичних консультацій в усній та письмовій формах у вигляді складення документів, письмових консультацій, надісланих засобом електронної пошти на е-mail Клієнта або визначеної ними особи (представника) та усного консультування, у тому числі телефоном, через Skype або Viber зв’язок тощо; а також здійснення правової допомоги у вигляді захисту прав, свобод та інтересів Клієнта в правоохоронних органах усіх рівнів та інстанцій (як в рамках кримінального провадження, так і під час застосування до Клієнта запобіжного заходу у вигляді затримання без ухвали суду), у судах загальної юрисдикції усіх інстанцій (зокрема, під час оскарження бездіяльності слідчого, прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР за заявою Клієнта), а також в усіх органах державної влади і місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях. Конкретні види та обсяг Юридичних послуг визначаються за завданням Клієнта (в заявці чи іншим чином, в тому числі через е-mail) і погоджуються Сторонами в усній чи письмовій формі.
  • Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті чи Сайтах Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб укласти цей Договір на визначених умовах.
  • Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://juresprudency.com.ua/, http://legalaid.ua/ua, http://migrate.com.ua/, які є основним джерелом інформування Клієнтів.
  • Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти і даного Договору. Акцепт може бути здійснений одним зі способів:
 • заповнення, підписання та передача Клієнтом Виконавцю письмової заявки про надання Послуг, зразок якої знаходиться на сайті Виконавця;
 • підтвердження електронними засобами зв’язку (в тому числі через е-mail) строків та вартості послуг Виконавця;
 • оплата грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості передоплати за Юридичні послуги;
 • вчинення інших дій, які свідчать про прийняття Клієнтом умов Публічної оферти, в тому числі передання документів, надання інформації, надання  згоди (в тому числі підтвердженням згоди) на здійснення Виконавцем дій в інтересах Клієнта на виконання умов замовлення Клієнта.
 • Заявка про надання послуг – письмовий документ, підписаний Виконавцем та Клієнтом, у якому вказані ціна Юридичних послуг, їх зміст, реквізити Клієнта та інша необхідна для надання Юридичних послуг інформація.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Даний договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Клієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та додатків до нього.
  • За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Клієнту Юридичні послуги, а Клієнт зобов’язується прийняти зазначені послуги й оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.
  • Надання послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін. Виконавець за потреби, на власний розсуд може залучати для надання Юридичних послуг інших осіб, на умовах співпраці. В тому числі адвокатів, суб’єктів господарювання та фізичних осіб.
  • Цей договір є Договором про надання правової допомоги у розумінні Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Клієнт є клієнтом Виконавця у розумінні законодавства про адвокатську діяльність та до правовідносин Сторін за цим Договором застосовуються положення про адвокатську таємницю, крім випадків, коли інше прямо передбачено у Заявці на надання юридичних послуг або у конкретному договорі з Клієнтом.
  • Місцем надання послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна).
 1. ОПЛАТА ПОСЛУГ
 • Ціна за Юридичні послуги та порядок оплати за Юридичні послуги за цим Договором визначається у виставленому Виконавцем рахунку, або Акті наданих послуг, або Заявці про надання послуг, або на підставі усної домовленості про вартість Юридичних послуг чи електронними засобами зв’язку (e-mail, skype, смс тощо).
 • Клієнт оплачує Юридичні послуги у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Виконавець зобов’язується:
   • Своєчасно, якісно і у повному обсязі надавати Юридичні послуги, передбачені цим Договором;
   • Надавати Клієнту інформацію та документи, що стосуються цього Договору, результату та процесу надання Юридичних послуг за допомогою засобів телефонного, поштового, електронного зв’язку, особисто або усно;
   • Інформувати Клієнта про будь-які обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати якісному, своєчасному чи повному наданню Юридичних послуг відповідно до цього Договору;
   • Повідомляти Клієнта на його вимогу про хід надання послуг за Договором усно або засобами електронної пошти, в інший обумовлений Сторонами спосіб.
  • Виконавець має право:
   • Відмовитися від надання Юридичних послуг у разі неналежного виконання Клієнтом своїх обов’язків за цим Договором. Зокрема (але не виключно), Виконавець може односторонньо відмовитися від подальшого виконання послуг без відшкодування здійсненої передоплати за Юридичні послуги у випадках:
    а) несвоєчасної та (або) неповної оплати за Юридичні послуги;
    б) надання Клієнтом недостовірної інформації;
    в) надання Клієнтом Виконавцю підроблених документів;
    г) поширення негативної інформації про Виконавця, що шкодить його діловій репутації;
    д) несвоєчасне надання Клієнтом документів та інформації, що необхідна для надання Юридичних послуг. Якщо Сторонами не встановлено спеціального строку для надання інформації чи документів, то зазвичай таким терміном є 3 (три) робочих дні з дня повідомлення Виконавцем Клієнта про необхідність надання визначених документів та інформації.
   • Зберігати надані Клієнтом документи та/або їх копії протягом трьох років з моменту їх отримання та знищити їх після закінчення цього строку.
  • Клієнт зобов’язується:
   • Надавати повну, достовірну інформацію та документи, що необхідні для надання Юридичних послуг. Клієнт гарантує, що всі документи, які надаються Виконавцеві та будуть використані для надання послуг за цим Договором, не є підробленими, не містять виправлень та неправдивої інформації тощо. На підтвердження вищенаведеного з усіх документів Клієнта, які надаються останнім Виконавцю, можуть зніматися копії, вірність яких може посвідчуватися підписом Клієнта на цих копіях з зазначенням дати. Така дата на документі є датою передачі документів від Клієнта Виконавцю. Силу посвідченого Клієнтом документа мають також документи, отримані Виконавцем від Клієнта через електронну пошту з відповідним підписом або з e-mail Клієнта.
   • Негайно (протягом одного дня) інформувати Виконавця щодо будь-яких змін, які мають місце в наданій Клієнтом інформації, поясненнях, документах;
   • Оплатити Юридичні послуги відповідно до розділу 3 цього Договору;
   • Виконувати інші законні вимоги Виконавця, необхідні для належного виконання цього Договору.
  • Клієнт має право:
   • Отримати Юридичні послуги своєчасно, якісно та у повному обсязі відповідно до умов цього Договору;
   • Отримувати необхідну та достовірну інформацію від Виконавця про обсяг наданих ним Юридичних послуг, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням послуг;
   • Отримувати додаткову інформацію та додаткові матеріали про послуги, що надаються Виконавцем;
   • Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
  • За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  • Клієнт несе повну відповідальність за правдивість, достовірність та точність інформації, наданої Виконавцеві, за справжність наданих документів та їх зміст, у тому числі перед третіми особами, органами чи установами. Виконавець не несе відповідальності за зміст, оформлення документів, які надаються Клієнтом, та використовує документи лише у тому вигляді, в якому вони були передані Клієнтом.
  • У випадку подання недостовірної інформації, підроблених чи недійсних документів Виконавцеві чи будь-яким іншим установам, організаціям, підприємствам, в тому числі державним органам (якщо це було здійснено у рамках надання Юридичних послуг і такі документи стосувалися Юридичних послуг), Клієнт сплачує Виконавцеві на вимогу останнього штраф в розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень за кожне порушення. Таке порушення може підтверджуватися документами, що були видані державними органами або письмовим Актом Виконавця.
  • У випадку порушення Клієнтом обов’язку оплати, строків і розміру оплати, закріплених в розділі 3 цього Договору, він сплачує на користь Виконавця пеню в розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.
  • Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом за ненадання послуг за цим Договором, якщо таке станеться з вини Клієнта (ненадання необхідних документів тощо). Виконавець не несе відповідальності за дії органів державної влади, місцевого самоврядування, третіх осіб.
 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
  • Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.
  • Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: пожежу, стихійні лиха (повінь, зсув тощо), війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, заборони експорту або імпорту, страйки, епідемії, рішення і дії органів влади, втручання влади та інші обставини незалежні від Сторін, які перешкоджають виконанню цього Договору.
  • Факт виникнення і припинення усіх форс-мажорних обставин засвідчується відповідними документами, які згідно з чинним законодавством України є підтвердженням таких обставин. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно інформувати про це іншу Сторону. З моменту одержання такого повідомлення іншою Стороною час виконання зобов’язань за цим Договором відтерміновується на час дії відповідних обставин.
  • Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини як на причину невиконання чи неналежного виконання своїх зобов’язань, звільняється від відповідальності тільки, якщо ці форс-мажорні обставини виникли після укладення цього Договору, їх виникнення викликане подіями, що не залежать від волі цієї Сторони, і цією Стороною було вжито усіх необхідних заходів для того, щоб уникнути негативних наслідків таких обставин.
 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  • Сторони домовилися вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, що пов’язані з наданням Юридичних послуг відповідно до цього Договору, конфіденційною інформацією. При цьому інформація та зміст документів, наданих Клієнтом Виконавцеві, можуть бути останнім розголошені на вимогу компетентних органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів, суду тощо, зокрема для захисту своїх прав та інтересів.
  • Конфіденційна інформація не може передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони за цим Договором, крім випадків, коли це пов’язано з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання своїх зобов’язань за цим Договором або сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.
 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
  • Клієнт здійснюючи Акцепт цього Договору дає згоду на збір, обробку та передачу його персональних даних (зокрема на отримання, внесення в базу даних, поширення, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Виконавець з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними даними: ім’я, прізвище, по-батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у т.ч. щодо системи оподаткування, інформація про кваліфікацію, номер засобів зв’язку, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), дані щодо місця проживання, а також інші дані, добровільно надані ним з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків з Клієнтом, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству. Клієнт Акцептом підтверджує свою згоду на те, що, у випадку необхідності, його персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам.
  • Сторони зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.
  • Клієнт погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу і захисту персональних даних Клієнта третіми особами, в тому числі працівниками Виконавця, якщо надання доступу до таких персональних даних (чи інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Виконавцем або іншою особою з дозволу Клієнта поза виконанням обов’язків за цим Договором в особистих цілях або інших цілях, не пов’язаних з виконанням обов’язків за цим Договором, з використанням технічних засобів чи інших матеріалів/обладнання Виконавця.
 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  • Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє у строк до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
  • Зобов’язання за цим Договором вважаються виконаними з боку Клієнта з моменту проведення повної оплати послуг Виконавця.
  • Сторони мають право достроково розірвати цей Договір за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди.
  • Виконавець має право в будь-який момент припинити надання послуг і в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору цей Договір у випадках, передбачених п. 4.2.1. цього Договору.
 1. ІНШІ УМОВИ.
  • Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того, де знаходиться Клієнт, який отримує послугу
  • Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.
  • Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені Виконавцем на сайті за Інтернет-адресою https://juresprudency.com.ua/dogovir-publichnoyi-oferty/ та додатково можуть затверджуватися Наказом Голови Адвокатського об’єднання «Бачинський, Коломієць та партнери». Силу письмової форми (та вважаються додатками до цього Договору) мають також: скановані документи, якими сторони обмінялись через електронну пошту; заявка-приєднання;  Акт надання послуг (що був підписаний обома Сторонами).
  • У випадку, якщо Клієнт відмовляється підписати Акт надання послуг, а всі послуги Виконавцем були надані, то Клієнт має право надіслати письмові вимоги щодо усунення недоліків у якості наданих послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення про завершення надання послуг, якщо ж він вимог не надав або такі вимоги були усунуті (спростовані), то Акт надання послуг вважається підписаним.
  • Клієнт підтверджує, що він до укладення (приєднання до) цього Договору ознайомився із усіма його умовами, та свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір.
  • Після приєднання до умов цього Договору всі попередні переговори і листування Сторін, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братись до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
  • Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.
  • Дія цього Договору (та навіть у випадку, якщо Клієнтом було здійснено Акцепт договору згідно умов цього Договору) не поширюється на випадки укладення окремого двостороннього письмового договору Виконавця з Клієнтом та здійснення оплати Клієнтом послуг Виконавця згідно з укладеним з ним окремим письмовим договором.
  • Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або цього Договору в цілому. В такому випадку Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення, щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.
  • Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у даному Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.
 1. РЕКВІЗИТИ АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ.

Адвокатське об’єднання

«Бачинський та партнери»

79005, м. Львів, вул.Здоров’я, 16

тел.: +38(096)002-01-00

ЄДРПОУ 40225473

26008053707722 у ПАТ Комерційний банк “Приватбанк”, Львівська філія, МФО 325321

e-mail: ua.legalaid@gmail.com

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×