Договір публічної оферти

Договір публічної оферти (приєднання) про надання юридичних послуг та правової допомоги

Фізична особа-підприємець Дзіковський Максим Романович, РНОКПП 339146075, що діє на підставі Виписки Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі –  «Виконавець»), керуючись ст. 634, ст. 641, ст. 644 Цивільного Кодексу України, робить публічну пропозицію клієнтам (надалі – «Публічна оферта»), які бажають отримати юридичні послуги, укласти Договір про надання послуг (надалі – «Договір»).

Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Клієнтом у порядку, визначеному в цьому Договорі. Внаслідок прийняття (акцепту) Клієнтом цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.

Надалі за текстом цього Договору ФОП Дзіковський М. Р. та Клієнт  окремо іменуються «Сторона», а спільно – «Сторони».

 1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
  • Клієнт – фізична або юридична особа, яка замовляє або має намір замовити юридичні послуги у Виконавця.
  • Юридичні послуги (правова допомога), надалі по тексту – «Юридичні послуги» – послуги з надання юридичних консультацій в усній та письмовій формах у вигляді складення документів, письмових консультацій, надісланих засобом електронної пошти на е-mail Клієнта або визначеної ними особи (представника) та усного консультування, у тому числі телефоном, через Skype або Viber зв’язок тощо; а також здійснення правової допомоги у вигляді захисту прав, свобод та інтересів Клієнта в правоохоронних органах усіх рівнів та інстанцій (як в рамках кримінального провадження, так і під час застосування до Клієнта запобіжного заходу у вигляді затримання без ухвали суду), у судах загальної юрисдикції усіх інстанцій (зокрема, під час оскарження бездіяльності слідчого, прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР за заявою Клієнта), а також в усіх органах державної влади і місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях. Конкретні види та обсяг Юридичних послуг визначаються за завданням Клієнта (в заявці чи іншим чином, в тому числі через е-mail) і погоджуються Сторонами в усній чи письмовій формі.
  • Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті чи Сайтах Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб укласти цей Договір на визначених умовах.
  • Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://juresprudency.com.ua/, http://legalaid.ua/ua, http://migrate.com.ua/, які є основним джерелом інформування Клієнтів.
  • Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти і даного Договору. Акцепт може бути здійснений одним зі способів:
 • заповнення, підписання та передача Клієнтом Виконавцю письмової заявки про надання Послуг, зразок якої знаходиться на сайті Виконавця;
 • підтвердження електронними засобами зв’язку (в тому числі через е-mail) строків та вартості послуг Виконавця;
 • оплата грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості передоплати за Юридичні послуги;
 • вчинення інших дій, які свідчать про прийняття Клієнтом умов Публічної оферти, в тому числі передання документів, надання інформації, надання  згоди (в тому числі підтвердженням згоди) на здійснення Виконавцем дій в інтересах Клієнта на виконання умов замовлення Клієнта.
 • Заявка про надання послуг – письмовий документ, підписаний Виконавцем та Клієнтом, у якому вказані ціна Юридичних послуг, їх зміст, реквізити Клієнта та інша необхідна для надання Юридичних послуг інформація.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Даний договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Клієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та додатків до нього.
  • За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Клієнту Юридичні послуги, а Клієнт зобов’язується прийняти зазначені послуги й оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.
  • Надання послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін. Виконавець за потреби, на власний розсуд може залучати для надання Юридичних послуг інших осіб, на умовах співпраці. В тому числі адвокатів, суб’єктів господарювання та фізичних осіб.
  • Цей договір є Договором про надання правової допомоги у розумінні Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Клієнт є клієнтом Виконавця у розумінні законодавства про адвокатську діяльність та до правовідносин Сторін за цим Договором застосовуються положення про адвокатську таємницю, крім випадків, коли інше прямо передбачено у Заявці на надання юридичних послуг або у конкретному договорі з Клієнтом.
  • Місцем надання послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна).
 1. ОПЛАТА ПОСЛУГ
 • Ціна за Юридичні послуги та порядок оплати за Юридичні послуги за цим Договором визначається у виставленому Виконавцем рахунку, або Акті наданих послуг, або Заявці про надання послуг, або на підставі усної домовленості про вартість Юридичних послуг чи електронними засобами зв’язку (e-mail, skype, смс тощо).
 • Клієнт оплачує Юридичні послуги у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Виконавець зобов’язується:
   • Своєчасно, якісно і у повному обсязі надавати Юридичні послуги, передбачені цим Договором;
   • Надавати Клієнту інформацію та документи, що стосуються цього Договору, результату та процесу надання Юридичних послуг за допомогою засобів телефонного, поштового, електронного зв’язку, особисто або усно;
   • Інформувати Клієнта про будь-які обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати якісному, своєчасному чи повному наданню Юридичних послуг відповідно до цього Договору;
   • Повідомляти Клієнта на його вимогу про хід надання послуг за Договором усно або засобами електронної пошти, в інший обумовлений Сторонами спосіб.
  • Виконавець має право:
   • Відмовитися від надання Юридичних послуг у разі неналежного виконання Клієнтом своїх обов’язків за цим Договором. Зокрема (але не виключно), Виконавець може односторонньо відмовитися від подальшого виконання послуг без відшкодування здійсненої передоплати за Юридичні послуги у випадках:
    а) несвоєчасної та (або) неповної оплати за Юридичні послуги;
    б) надання Клієнтом недостовірної інформації;
    в) надання Клієнтом Виконавцю підроблених документів;
    г) поширення негативної інформації про Виконавця, що шкодить його діловій репутації;
    д) несвоєчасне надання Клієнтом документів та інформації, що необхідна для надання Юридичних послуг. Якщо Сторонами не встановлено спеціального строку для надання інформації чи документів, то зазвичай таким терміном є 3 (три) робочих дні з дня повідомлення Виконавцем Клієнта про необхідність надання визначених документів та інформації.
   • Зберігати надані Клієнтом документи та/або їх копії протягом трьох років з моменту їх отримання та знищити їх після закінчення цього строку.
  • Клієнт зобов’язується:
   • Надавати повну, достовірну інформацію та документи, що необхідні для надання Юридичних послуг. Клієнт гарантує, що всі документи, які надаються Виконавцеві та будуть використані для надання послуг за цим Договором, не є підробленими, не містять виправлень та неправдивої інформації тощо. На підтвердження вищенаведеного з усіх документів Клієнта, які надаються останнім Виконавцю, можуть зніматися копії, вірність яких може посвідчуватися підписом Клієнта на цих копіях з зазначенням дати. Така дата на документі є датою передачі документів від Клієнта Виконавцю. Силу посвідченого Клієнтом документа мають також документи, отримані Виконавцем від Клієнта через електронну пошту з відповідним підписом або з e-mail Клієнта.
   • Негайно (протягом одного дня) інформувати Виконавця щодо будь-яких змін, які мають місце в наданій Клієнтом інформації, поясненнях, документах;
   • Оплатити Юридичні послуги відповідно до розділу 3 цього Договору;
   • Виконувати інші законні вимоги Виконавця, необхідні для належного виконання цього Договору.
  • Клієнт має право:
   • Отримати Юридичні послуги своєчасно, якісно та у повному обсязі відповідно до умов цього Договору;
   • Отримувати необхідну та достовірну інформацію від Виконавця про обсяг наданих ним Юридичних послуг, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням послуг;
   • Отримувати додаткову інформацію та додаткові матеріали про послуги, що надаються Виконавцем;
   • Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
  • За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  • Клієнт несе повну відповідальність за правдивість, достовірність та точність інформації, наданої Виконавцеві, за справжність наданих документів та їх зміст, у тому числі перед третіми особами, органами чи установами. Виконавець не несе відповідальності за зміст, оформлення документів, які надаються Клієнтом, та використовує документи лише у тому вигляді, в якому вони були передані Клієнтом.
  • У випадку подання недостовірної інформації, підроблених чи недійсних документів Виконавцеві чи будь-яким іншим установам, організаціям, підприємствам, в тому числі державним органам (якщо це було здійснено у рамках надання Юридичних послуг і такі документи стосувалися Юридичних послуг), Клієнт сплачує Виконавцеві на вимогу останнього штраф в розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень за кожне порушення. Таке порушення може підтверджуватися документами, що були видані державними органами або письмовим Актом Виконавця.
  • У випадку порушення Клієнтом обов’язку оплати, строків і розміру оплати, закріплених в розділі 3 цього Договору, він сплачує на користь Виконавця пеню в розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.
  • Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом за ненадання послуг за цим Договором, якщо таке станеться з вини Клієнта (ненадання необхідних документів тощо). Виконавець не несе відповідальності за дії органів державної влади, місцевого самоврядування, третіх осіб.
 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
  • Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.
  • Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: пожежу, стихійні лиха (повінь, зсув тощо), війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, заборони експорту або імпорту, страйки, епідемії, рішення і дії органів влади, втручання влади та інші обставини незалежні від Сторін, які перешкоджають виконанню цього Договору.
  • Факт виникнення і припинення усіх форс-мажорних обставин засвідчується відповідними документами, які згідно з чинним законодавством України є підтвердженням таких обставин. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно інформувати про це іншу Сторону. З моменту одержання такого повідомлення іншою Стороною час виконання зобов’язань за цим Договором відтерміновується на час дії відповідних обставин.
  • Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини як на причину невиконання чи неналежного виконання своїх зобов’язань, звільняється від відповідальності тільки, якщо ці форс-мажорні обставини виникли після укладення цього Договору, їх виникнення викликане подіями, що не залежать від волі цієї Сторони, і цією Стороною було вжито усіх необхідних заходів для того, щоб уникнути негативних наслідків таких обставин.
 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  • Сторони домовилися вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, що пов’язані з наданням Юридичних послуг відповідно до цього Договору, конфіденційною інформацією. При цьому інформація та зміст документів, наданих Клієнтом Виконавцеві, можуть бути останнім розголошені на вимогу компетентних органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів, суду тощо, зокрема для захисту своїх прав та інтересів.
  • Конфіденційна інформація не може передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони за цим Договором, крім випадків, коли це пов’язано з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання своїх зобов’язань за цим Договором або сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.
 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
  • Клієнт здійснюючи Акцепт цього Договору дає згоду на збір, обробку та передачу його персональних даних (зокрема на отримання, внесення в базу даних, поширення, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Виконавець з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними даними: ім’я, прізвище, по-батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у т.ч. щодо системи оподаткування, інформація про кваліфікацію, номер засобів зв’язку, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), дані щодо місця проживання, а також інші дані, добровільно надані ним з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків з Клієнтом, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству. Клієнт Акцептом підтверджує свою згоду на те, що, у випадку необхідності, його персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам.
  • Сторони зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.
  • Клієнт погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу і захисту персональних даних Клієнта третіми особами, в тому числі працівниками Виконавця, якщо надання доступу до таких персональних даних (чи інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Виконавцем або іншою особою з дозволу Клієнта поза виконанням обов’язків за цим Договором в особистих цілях або інших цілях, не пов’язаних з виконанням обов’язків за цим Договором, з використанням технічних засобів чи інших матеріалів/обладнання Виконавця.
 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  • Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє у строк до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
  • Зобов’язання за цим Договором вважаються виконаними з боку Клієнта з моменту проведення повної оплати послуг Виконавця.
  • Сторони мають право достроково розірвати цей Договір за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди.
  • Виконавець має право в будь-який момент припинити надання послуг і в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору цей Договір у випадках, передбачених п. 4.2.1. цього Договору.
 1. ІНШІ УМОВИ.
  • Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того, де знаходиться Клієнт, який отримує послугу
  • Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.
  • Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені Виконавцем на сайті за Інтернет-адресою https://juresprudency.com.ua/dogovir-publichnoyi-oferty/. Силу письмової форми (та вважаються додатками до цього Договору) мають також: скановані документи, якими сторони обмінялись через електронну пошту; заявка-приєднання;  Акт надання послуг (що був підписаний обома Сторонами).
  • У випадку, якщо Клієнт відмовляється підписати Акт надання послуг, а всі послуги Виконавцем були надані, то Клієнт має право надіслати письмові вимоги щодо усунення недоліків у якості наданих послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення про завершення надання послуг, якщо ж він вимог не надав або такі вимоги були усунуті (спростовані), то Акт надання послуг вважається підписаним.
  • Клієнт підтверджує, що він до укладення (приєднання до) цього Договору ознайомився із усіма його умовами, та свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір.
  • Після приєднання до умов цього Договору всі попередні переговори і листування Сторін, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братись до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
  • Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.
  • Дія цього Договору (та навіть у випадку, якщо Клієнтом було здійснено Акцепт договору згідно умов цього Договору) не поширюється на випадки укладення окремого двостороннього письмового договору Виконавця з Клієнтом та здійснення оплати Клієнтом послуг Виконавця згідно з укладеним з ним окремим письмовим договором.
  • Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або цього Договору в цілому. В такому випадку Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення, щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.
  • Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у даному Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.
 1. РЕКВІЗИТИ ФОП ДЗІКОВСЬКИЙ МАКСИМ РОМАНОВИЧ.

ФОП ДЗІКОВСЬКИЙ МАКСИМ РОМАНОВИЧ

Рахунок у форматі IBAN UA393052990000026008041026350

в ПАТ «Приватбанк» м. Львова

МФО 305299

Код отримувача 3394601475

Україна, 79039, Львівська обл, місто Самбір, вулиця Набережна, будинок 80

E-mail: [email protected]

Написати нам

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Телефон (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Текст запитання

×
Замовити дзвінок

 ×
Замовити послугу

 
×